REMOTE SUPPORT | ISO27001:2013
[X]
Bel ons: 020-262 42 55

Privacybeleid


 

 1. Dit beleid
 2. Verzameling van Persoonsgegevens
 3. Aanmaken van Persoonsgegevens
 4. Categorieën van Persoonsgegevens die we kunnen verwerken
 5. Wettelijke grondslag voor de Verwerking van Persoonsgegevens
 6. Gevoelige persoonsgegevens
 7. Doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens mogen Verwerken
 8. Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden
 9. Internationale overdracht van Persoonsgegevens
 10. Gegevensbeveiliging
 11. Nauwkeurigheid van gegevens
 12. Gegevensminimalisatie
 13. Bewaartermijn van gegevens
 14. Uw wettelijke rechten
 15. Cookies en soortgelijke technologieën (cookiebeleid)
 16. Gebruiksvoorwaarden
 17. Direct marketing
 18. Contactgegevens
 19. Definities

 

(A)                Dit beleid

 

Samenvatting – Dit beleid
Dit Beleid legt uit hoe we uw Persoonsgegevens kunnen Verwerken. Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt, dus raadpleeg het beleid regelmatig opnieuw voor eventuele updates.

 

Dit Beleid wordt gepubliceerd door j2 Global Ireland Limited en KeepItSafe Inc. namens zichzelf, haar dochterondernemingen en aan haar gelieerde ondernemingen (inclusief elke entiteit die wettig handelt onder het KeepItSafe merk) (gezamenlijk ‘Bedrijf’, ‘wij/we’, ‘ons’ en ‘onze’) en is bedoeld voor personen buiten onze organisatie met wie wij communiceren, inclusief klanten, bezoekers van onze Sites, gebruikers van onze Apps en andere gebruikers van onze services (gezamenlijk ‘u’). Gedefinieerde begrippen die in dit Beleid worden gebruikt, worden in Paragraaf (S) hieronder toegelicht.
Voor de doeleinden van dit Beleid staat Bedrijf voor de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit Beleid omvat de informatiepraktijken met betrekking tot websites van het Bedrijf voor het merk KeepItSafe en de services KeepItSafe (‘Services’) die nu of in de toekomst worden aangeboden. Contactgegevens zijn te vinden in Paragraaf (R) hieronder.
Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast of bijgewerkt om wijzigingen in onze werkwijzen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens of wijzigingen in toepasselijk recht weer te geven. We raden u aan dit Beleid aandachtig door te lezen en deze pagina regelmatig te raadplegen om eventuele wijzigingen te bekijken die mogelijk in overeenstemming zijn met de voorwaarden van dit Beleid.

 

(B)                Verzameling van Persoonsgegevens

 

Samenvatting – Verzameling van Persoonsgegevens
We kunnen Persoonsgegevens over u op de volgende manieren verzamelen of verkrijgen: rechtstreeks van u (bijv. wanneer u contact met ons opneemt); in de loop van onze relatie met u (bijv. als u een aankoop doet); wanneer u uw Persoonsgegevens openbaar maakt (bijv. als u een openbaar bericht over ons plaatst op sociale media); wanneer u een van onze Apps downloadt, installeert of gebruikt; wanneer u onze Sites bezoekt; wanneer u zich aanmeldt om een ​​van onze sites, apps of services te gebruiken; of wanneer u een interactie aangaat met content van derden of advertenties op een Site of in een App. We kunnen ook Persoonsgegevens over u ontvangen van derden (bijv. wetshandhavingsinstanties).

 

Verzameling van Persoonsgegevens: We kunnen Persoonsgegevens over u via de volgende bronnen verzamelen:

(C)                Aanmaken van Persoonsgegevens

 

We kunnen ook Persoonsgegevens over u aanmaken, zoals gegevens over uw interacties met ons, en informatie over uw aankoopgeschiedenis voor interne administratieve doeleinden en analyse.

 

(D)                Categorieën van Persoonsgegevens die we kunnen verwerken

 

Samenvatting – Categorieën van Persoonsgegevens die we kunnen verwerken
We kunnen het volgende verwerken: uw persoonlijke gegevens (bijv. uw naam); demografische gegevens (bijv. uw leeftijd); uw contactgegevens (bijv. uw adres); documentatie van uw toestemmingen; aankoopgegevens; betalingsgegevens (bijv. uw factuuradres); informatie over onze Sites en Apps (bijv. het type apparaat dat u gebruikt); gegevens van uw werkgever (indien van toepassing); informatie over uw interacties met onze content of advertenties; en alle meningen of standpunten die u aan ons verstrekt.

 

We kunnen de volgende categorieën Persoonsgegevens over u Verwerken:

(E)                Wettelijke grondslag voor de Verwerking van Persoonsgegevens

 

Samenvatting – Wettelijke grondslag voor de Verwerking van Persoonsgegevens
We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken wanneer: u uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven; de Verwerking noodzakelijk is voor een contract tussen u en ons; de Verwerking vereist is door de toepasselijke wetgeving; de Verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen; of wanneer we een geldig legitiem belang hebben bij de Verwerking.

 

Bij de Verwerking van uw Persoonsgegevens in verband met de doeleinden uiteengezet in dit Beleid, kunnen we afhankelijk van de omstandigheden een beroep doen op een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

(F)               Gevoelige persoonsgegevens

 

Samenvatting – Gevoelige persoonsgegevens
We proberen uw Gevoelige persoonsgegevens niet te verzamelen of anderszins te Verwerken. In het geval we uw Gevoelige persoonsgegevens voor een legitiem doel moeten Verwerken, doen wij dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

We proberen uw Gevoelige persoonsgegevens niet te verzamelen of anderszins te verwerken gedurende de normale bedrijfsvoering. Wanneer het noodzakelijk wordt om uw Gevoelige persoonsgegevens om welke reden dan ook te verwerken, vertrouwen wij op een van de volgende wettelijke grondslagen:

(G)                Doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens mogen Verwerken

 

Samenvatting – Doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens mogen Verwerken
We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken voor de volgende doeleinden: services aan u verlenen; onze Sites en Apps exploiteren; met u communiceren; onze IT-systemen beheren; ten behoeve van gezondheid en veiligheid; financieel management; onderzoeken uitvoeren; zorgdragen voor de beveiliging van onze gebouwen en systemen; waar nodig onderzoeken uitvoeren; de toepasselijke wetgeving naleven; en onze Sites, Apps en services verbeteren.

 

De doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens kunnen Verwerken, onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving, omvatten:

(H)                Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden

 

Samenvatting - Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden
We kunnen uw Persoonsgegevens vrijgeven aan: juridische en regelgevende instanties; onze externe adviseurs; onze Verwerkers; elke partij waar nodig in verband met gerechtelijke procedures; elke partij waar nodig voor het onderzoeken, opsporen of voorkomen van strafbare feiten; een koper van ons bedrijf; en eventuele externe leveranciers van advertenties, plug-ins of content die op onze Sites of onze Apps worden gebruikt.

 

We kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan andere entiteiten binnen de Bedrijfsgroep, voor legitieme zakelijke doeleinden (inclusief het bedienen van onze Sites en onze Apps en het leveren van services aan u), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast kunnen we uw Persoonsgegevens bekendmaken aan:

Als we een externe Verwerker inschakelen om uw Persoonsgegevens te Verwerken, zal de Verwerker gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om: (i) alleen de Persoonsgegevens te Verwerken in overeenstemming met onze voorafgaande schriftelijke instructies; en (ii) maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te beschermen; samen met eventuele aanvullende vereisten onder toepasselijk recht.

 

(I)                Internationale overdracht van Persoonsgegevens

 

Samenvatting – Internationale overdracht van Persoonsgegevens
We kunnen uw Persoonsgegevens overdragen aan ontvangers in andere landen. Wanneer we Persoonsgegevens uit de EER overdragen aan een ontvanger buiten de EER die zich niet in een Adequate jurisdictie bevindt, doen we dit op basis van Standaardcontractbepalingen.

 

Vanwege de internationale aard van ons bedrijf, moeten we mogelijk uw Persoonsgegevens overdragen binnen de Bedrijfsgroep en naar derden zoals vermeld in Paragraaf (H) hierboven, in verband met de doeleinden uiteengezet in dit Beleid. Om deze reden kunnen we uw Persoonsgegevens doorgeven aan andere landen die mogelijk verschillende wetten en gegevensbeschermingsvereisten handhaven die van toepassing zijn in het land waarin u gevestigd bent. Wanneer we Persoonsgegevens uit de EER overdragen aan ontvangers buiten de EER die zich niet in een Adequate jurisdictie bevindt, doen we dit op basis van Standaardcontractbepalingen. U kunt een kopie van onze standaardcontractbepalingen aanvragen met behulp van de contactgegevens vermeld in Paragraaf (R) hieronder. Houd er rekening mee dat wanneer u Persoonsgegevens rechtstreeks overdraagt ​​aan een buiten de EER gevestigde bedrijfsentiteit, wij niet verantwoordelijk zijn voor die overdracht van uw Persoonsgegevens. Wij zullen desalniettemin uw Persoonsgegevens Verwerken, vanaf het moment dat we de gegevens ontvangen, in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

 

(J)                Gegevensbeveiliging

 

Samenvatting – Gegevensbeveiliging
We implementeren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Zorg ervoor dat alle Persoonsgegevens die u naar ons verzendt, veilig worden verzonden.

 

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang en andere onwettige of ongeautoriseerde Verwerkingsvormen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Omdat het internet een open systeem is, is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we alle redelijke maatregelen treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die via internet naar ons worden verzonden niet garanderen – een dergelijke overdracht is op eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk voor een veilige verzending van alle Persoonsgegevens die u naar ons verzendt.

 

(K)                Nauwkeurigheid van gegevens

 

Samenvatting – Nauwkeurigheid van gegevens
We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct en up-to-date worden gehouden en worden gewist of gecorrigeerd als we onnauwkeurigheden ontdekken.

 

We nemen elke redelijke stap om ervoor te zorgen dat:

 

(L)                Gegevensminimalisatie

 

Samenvatting – Gegevensminimalisatie
We nemen elke redelijke stap om het volume van uw Persoonsgegevens dat we verwerken tot een minimum te beperken.

 

We nemen elke redelijke stap om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens die wij Verwerken, beperkt zijn tot de Persoonsgegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden uiteengezet in dit Beleid of zoals vereist om u services te verlenen of toegang tot onze Apps en Sites te bieden.

 

(M)               Bewaartermijn van gegevens

 

Samenvatting – Bewaartermijn van gegevens
We nemen elke redelijke stap om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden bewaard zolang ze nodig zijn.

 

We nemen elke redelijke stap om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden Verwerkt voor de minimale periode die nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Beleid. De criteria voor het bepalen van de bewaartermijn van uw Persoonsgegevens zijn als volgt: we bewaren kopieën van uw Persoonsgegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt zolang als nodig is in verband met de doeleinden uiteengezet in dit Beleid, tenzij de toepasselijke wetgeving een langere bewaartermijn vereist. In het bijzonder kunnen we uw Persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

(N)               Uw wettelijke rechten

 

Samenvatting – Uw wettelijke rechten
Onder toepasselijk recht hebt u mogelijk een aantal rechten, waaronder: het recht om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken; het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens; het recht om een ​​rectificatie van onnauwkeurigheden aan te vragen; het recht om het wissen of de beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens aan te vragen; het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens; het recht om uw Persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke; het recht om toestemming in te trekken; en het recht om klachten in te dienen bij een autoriteit voor Gegevensbescherming. Mogelijk hebben we een identiteitsbewijs nodig voordat we deze rechten kunnen inwilligen.

 

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt u aanspraak maken op een aantal rechten met betrekking tot de Verwerking van uw relevante Persoonsgegevens, waaronder:

Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
Gebruik om een ​​of meer van deze rechten uit te oefenen, of om een ​​vraag te stellen over deze rechten of enige andere bepaling van dit Beleid, of over onze Verwerking van uw Persoonsgegevens, de contactgegevens in Paragraaf (R) hieronder. Houd rekening met het volgende:

(O)               Cookies en soortgelijke technologieën (cookiebeleid)

 

Samenvatting – Cookies en soortgelijke technologieën
We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken door Cookies en soortgelijke technologieën te plaatsen of te lezen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 

Cookiebeleid Wanneer u een Site bezoekt of een App gebruikt, kunnen we Cookies op uw apparaat plaatsen of Cookies die al op uw apparaat staan lezen, waarbij u altijd uw toestemming moet verlenen, indien vereist, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We gebruiken Cookies om informatie over uw apparaat, uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeuren en surfgewoonten vast te leggen. We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken met behulp van Cookies en soortgelijke technologieën, in overeenstemming met ons Cookiebeleid.

 

(P)               Gebruiksvoorwaarden

 

Samenvatting – Gebruiksvoorwaarden
De Algemene Voorwaarden op onze website is van toepassing op elk gebruik van onze Sites en Apps.

 

Elk gebruik van onze Sites, Apps of services is onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden. We raden u aan onze Algemene Voorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die we van tijd tot tijd kunnen doorvoeren.

 

(Q)               Direct marketing

 

Samenvatting – Direct marketing
We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken om contact met u op te nemen voor het verstrekken van informatie over diensten die voor u van belang kunnen zijn. U kunt zich op elk moment gratis afmelden.

 

We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, direct mail of andere communicatievormen om u informatie te verstrekken over diensten die voor u van belang kunnen zijn. Als we u diensten verlenen, kunnen we u informatie sturen met betrekking tot onze services, aankomende promoties en andere informatie die voor u van belang kan zijn, met behulp van de contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt en altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
U kunt zich op elk moment uitschrijven van onze promotionele e-maillijst door de instructies voor het opzeggen te volgen die zijn opgenomen in elke promotionele e-mail die we verzenden. We sturen u geen promotionele e-mails van een lijst waarvoor u zich hebt uitgeschreven, maar we kunnen contact met u blijven opnemen voor zover dit nodig is voor de doeleinden van door u gevraagde diensten of van aanvullende lijsten waarvoor u zich hebt aangemeld.

 

(R)               Contactgegevens

 

Samenvatting – A
U kunt contact met ons opnemen op de onderstaande adressen of door een e-mail te sturen naar: legalcompliance@keepitsafe.com

 

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het onderstaande adres.
Het Bedrijf of een gelieerde onderneming van het Bedrijf heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die gecontacteerd kan worden via het onderstaande adres.
Als u van onze contactlijst wilt worden verwijderd voor direct marketing, of als u opmerkingen, vragen of zorgen hebt over de informatie in dit Beleid of andere kwesties met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens door ons, of namens ons, neem dan contact op met:

(S)               Definities

 

Door verder te gaan met het gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid